Sammanfattning

Den nya palestinska läroplanen, som även inkluderar nya läroböcker för årskurs 1-4, är betydligt mer radikal än tidigare läroplaner. I ännu större utsträckning än 2014-15 års planer, vill läroplanen lära eleverna att bli martyrer, demonisera och förneka Israels existens och fokusera på en “återgång” till ett uteslutande
palestinskt hemland.

Huvudpunkter

• Den nya palestinska läroplan för årskurs 1-4 är betydligt mer radikal än i tidigare läroplaner.

• PLO: s plan för erövring av Israel/ Palestina år 1974 används. Läroplanen speglar en strategi för våld och förtryck i stället för fredliga förhandlingar.

• Kampen mot Israel och dess utplåning är huvudtemat.

• Martyrskap, demonisering och “återvändande” är pedagogiska nycklar. Barnen används/utnyttjas till den kampen.

• Nationella institutioner och myndigheter skall barnen lära sig att respektera. Personlig framgång uppmuntras. Läroplanen poängterar kön och miljö, men däremot inte att samarbeta.

• Islam används inte som ett radikalt politiskt verktyg i årskurs 1-4, men inkluderar fördomar mot icke-muslimer. Religion används tydligt i klasserna 11-12 för att främja hat i samband med det eviga kriget i länderna runt östra Medelhavet.

• De kananeiska rötternas historia finns inte i den nya läroplanen i årskurs 1-4,utan istället föreslås en återgång till en något mer äkta identitetsberättelser baserade på arabism, islam, östra medelhavsländernas lokala kultur och “kampen”. Radikalisering inkluderar hämnd och blod; Martyrer används som exempel i matte klasser. Det finns ingen empati mot Israel som den andra parten.

Policyrekommendationer

1. Detta är ett brådskande behov. PLO/ PA-utbildningssystem skapar en palestinsk
nationalism som absolut förkastar Israel och därför är oförenlig med att landet Israel
existerar. Detta måste man omedelbart upphäva.
2. Läroplanen bör fokusera på skapandet av en konstruktiv palestinsk identitet och
vara fri från “kampens” terminologi – terrorism, gerilla, motstånd (muqawama), jihad,
ribat (vara vid fronten), göra motstånd – allt detta bör uteslutas från läroplanen .
3. Ur en bredare synvinkel visas ömsesidigt en historia av fred och samarbete. De
historiska krafter som leder till konflikten bör uppriktigt beskrivas och
presenteras. Personliga förbindelser bör uppmuntras tillsammans med en framtida
realisering baserad på en ny läroplan formulerad på grundval av UNESCO: s normer
för fred och tolerans.
4. Dialogutbildning, som betonar respekten för den andre genom att upptäcka de
båda folkens gemensamma abrahamitiska och regionala rötter, skulle kunna vara en
tillgång för att hjälpa studenter att värdera den andre bättre.

Introduktion

Emedan denna rapport inte alls är uttömmande innehåller den ett antal viktiga nya insikter
och är en grundlig undersökning av de nya läromedlen 2016-17 för årskurs 1-4. Samtidigt
tittar rapporten också på läroböcker i högre årskurser som fokuserar mer på politik, särskilt
de i årskurs 11-12. Genom att fokusera främst på lägsta och högsta årskurserna, hoppas vi
kunna grundlägga den kognitiva och känslomässiga effekten på eleverna vad beträffar synen
på världen som den palestinska myndighetens politiska och pedagogiska ledarskap ser det.
Läromedel för de lägre årskurserna ger konturerna för den palestinska identiteten. Barn
mellan sex och tio år är fortfarande för unga för att förstå de komplexa realiteter som omger
dem. Det betyder inte att barn i denna ålder inte kan förstå närvaro av det kulturella och
politiska viktiga med vilket medkänsla och empati kan uttrycka. Läroplanen uppmuntrar till
en del att acceptera andra, såsom den kristna minoriteten, kvinnor, äldre och
funktionshindrade. Men barnen får inte lära sig att ha samma förståelse för sin granne. Det
vill säga israeler i alla deras mångkulturella former – som delar av landet, arvet, historia och
en framtid tillsammans med palestinska muslimer. Istället ska Israel som granne fullständigt
förnekas och hatas. Det finns inget tvivel om en signifikant- ja, alarmerande – försämring av
läroplanens skrivning i jämförelse med vår granskning av tidigare läromedel för dessa
åldersgrupper.
I detta avseende bådar det inte väl för framtida fredsutsikter.
Studerande i de högre klasserna får ett historiskt och strategiskt perspektiv på den
palestinska synen på världen, skapad av det helt oberoende PA-utbildningssystemet när de
förbereder sig för sin studentexamen [tawjihi] (nu erkänd av Israels ledande akademiska
institution, The Hebrew University). Dess läromedel presenterar ett mycket hårdare historiskt
och politiskt perspektiv på Israel som en bitter rival och fiende både vad gäller krig och
diplomati. Tragiskt frånvarande för dessa som skall bli unga vuxna behöver dessa ungdomar
en nödvändig förklaring till orsakerna varför det finns ett Israel i samma land från första
början.
Palestinska studerande får lära sig mycket lite om dess historiska samband med judarnas
land och ännu mindre om varför judar har hävdat sin rätt till självbestämmande och
påståendet om Israel som sitt nationella hemland. Det finns inte heller nämnt om förintelsen
eller förstörelsen av judiska samhällen i arabiska områden.
Det är anmärkningsvärt att de två folken egentligen har delade kulturella rötter i ett land som
till stor del består av invandrare. Uppkomsten av radikala former av nationalism och den
frekventa intoleransen gentemot minoriteter i det moderna Europa och den muslimska
Mellanöstern har bidragit till det snäva perspektivet som palestinska studenter får lära sig om
Israel, medan de också berövas de verktyg som behövs för att leva i en försonande miljö.
Att studera båda åldersgrupperna som omfattar de lägre och högre årskurserna gör det
möjligt för oss att förstå den världsbild och strategi som antagits av det palestinska
ledarskapet i sin kamp mot Israel.
Läroplanen för båda grupperna avspeglar en omfattande palestinsk strategi, sannolikt
baserad på den sjätte Fatahkonferensen 2009, som inrättade en politiskt ensidig diplomatisk
insats på den internationella arenan för att följa med “ansett motstånd”.
Läroplanen främjar också det gamla paradigmet att oupphörligt försöka förstöra Israel i
etapper. En ny generation palestinska barn utbildas metodiskt i andan av det
tio-punktsprogrammet som antogs av det palestinska nationella rådet (PNC), den palestinska
befrielsorganisationens (PLO) lagstiftningsorgan vid sitt tolfte möte i Kairo den 8 juni , 1974).
Planen krävde inrättandet av en nationell myndighet “över varje del av det palestinska
territoriet som befrias” i syfte att “fullborda befrielsen av allt palestinsk territorium”.
Läroplanen innehåller ett kompromisslöst förnekande av Israel och en kombination av våld
och internationella samhällspåtryckningar för att tillgodose palestinska krav. Det som var en
strategi för en extremistisk gerillarörelse har nu blivit en standard för alla
palestinska studerande.
Systematiskt hat mot allt det judiskt/ israeliska gör sannolikt eleverna i stånd till mer direkta
handlingar som krävs av den palestinska myndigheten (exemplifierad under knivintifadan).
Även om det finns gränser för den öppet uppmuntrade uppvigling i den officiella palestinska
läroplanen är planen är utformad för att skapa en vi – dem-mentalitet (palestinska) -och-
(alla israeler), Det betyder att kamp är helt legitimt. Sådan instruktion kompletteras också
med tal av myndigheter, sociala möten eller genom sociala nätverk.
Palestinska studenter lovar att “mätta det” generösa “landet” med sitt blod. Varje elev
reciterar: “Jag lovar att jag ska offra mitt blod. . . att avlägsna / eliminera usurperen (En
olaglig eller kontroversiell motpart) från mitt land och att förinta främlingarnas lämningar. ”
Det finns uppenbart ingen begränsning av våld tills den sista israelen är ute ur Palestina.
Visionen som presenteras i läroplanen är den kamp som ska pågå “till och med
uppståndelsens dag” för att säkra ett arabiskt Palestina som omfattar hela Israels territorium,
med Israels huvudstad som den palestinska huvudstaden, och det är en del av “Arabernas
land,”den arabiskan och den muslimska nationen. Ett enormt återvändande av arabiska
palestinier till det som nu är Israel planeras.
Denna läroplan understryker en förbättring av det nationella engagemanget; kärlek till
naturen och miljön. Men minimal respekt för den andre (de inom palestinska gränser) som
kvinnor, kristna och handikappade; Och respekt för lärare och myndigheter. Och obegripligt
trots läroplanen, i verkligheten samarbetar de två, israelerna och palestinierna, faktiskt med
varandra både ekonomiskt och kulturellt hela tiden, ett ämne som ofta ignoreras.
Slutligen, vad gäller detta material som bör kompletteras eller helt upphöra, inkluderar dessa
allt som utgör ett hinder för tilltro och förståelse, särskilt gällande engagemanget för våld och
påtryckning istället för dialog och lärande om den andre som partner.
Nationell kamp: Identitet och våld i palestinska skolböcker:
Det mest påtagliga intrycket man får av studiet av de elementära palestinska läroböckerna är dess
betoning på arabisk-palestinsk nationalism, som täcker tiden från det brittiska mandatet i
Palestina/ Israel år 1922-48. Följande anvisningar från en lärarhandledning hänvisar till
“upprättandet av en palestinsk stat med huvudstaden i Jerusalem. “Men det finns inget
specificerat angående det territoriet att en stat ska etableras.
Läromedlen syftar emellertid till helheten av det historiska “Palestina” (inklusive Israel, som ska
uppgå i Palestina).
En lärarhandledning syftar till att bygga upp ett värdesystem och stärka landet nationellt hos den
yngre generationens studerande för att kunna följa med i förändringar på politiska, ekonomiska,
sociala, kulturella och tekniska områden och möta olika utmaningar på grund av ockupationen av
mark, med hjälp av olika åtgärder som syftar till att behålla dess hegemoni och kontroll över dess
öde och dess resurser i ett försök att eliminera alla oberoende, regionala och
internationella försök till befrielse, genom uppförande och etablering av en
palestinsk stat med huvudstad i Jerusalem.
Från (”Nationell och livsutbildning, lärarhandledning”) årskurs 3, vol. 1, 2016-17, förord.
Flaggan, en version av den anti-ottomanska/ pro-brittiska arabiska revolt, är kanske den tydligaste
symbolen för den palestinska identiteten som delges de studerande liksom många arabiska
flaggor, liksom kartan. Palestinsk nationalism har alltid betonats, men den verkar vara ännu
starkare nu.

Vi sjunger:
Jag ska befria dig, o, mitt hemland/ o, alla nationers stjärna
Vi vill bruka jorden i dröm och i ära
Vi ska skydda Jerusalem / bevaka den med beslutsamhet
Och vårt land ska leva / dess flagga hissas
O, mitt ursprungliga hemland /
välsignelsens paradis
Vi kommer att försvara dig med kärlek genom att ge och vara generösa.
Från: ”Vårt vackra språk”, årskurs 1, vol. 1, 2016-17, sid. 89.
Dikten är uppenbarligen ganska harmlös och patriotiskt, även om den anspelar på kamp och
försvar. Emellertid ingår den militära dimensionen redan i första klass:

(”Vårt vackra språk”) årskurs 1, Vol. 2, 2016–17, sid 81.
Den palestinska nationalsången, som lärs i tredje klass, pådriver andan att slåss, hämnas och
offra sig. Det kretsar kring Fida’i, krigare i Fedayeen, gerillakrigare som är självmords pionjärer
inom den palestinska terrorismen.

(”Nationell utbildning och socialisation.” )Årskurs 3, volym 1, 2016-17. Sid 15-16
Aktivitet 1: Vi lyssnar och upprepar:
Krigare, krigare, krigare,
O, mitt land, förfädernas land
Krigare, krigare, krigare,
o mitt folk, människor för evigt
Med min beslutsamhet, min eld och hämndens vulkan
Med längtan att ge mitt blod för mitt land och mitt hem,
I motgång/bergen har jag ock utkämpat striden
Jag har erövrat det omöjliga och krossat gränserna
Med andans och vapenens eld
Och beslutsamheten hos mitt folk att utstå kampen
Palestina är mitt hem och min seger
Palestina är min hämnd och landet av ståndaktighet
Genom ed under flaggan
Genom mitt land och folk och svidande smärtan
vill jag leva som krigare, vill jag förbli krigare,
vill jag dö som krigare- tills jag har ett eget land igen.
(”Nationell utbildning och socialisation,” )årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 15-16.
Aktiviteter runt den nationella dikten inkluderar sångrepetitioner i grupper (Ibid., S. 17-18)
Texten förklarar:
Vår nationalsång uttrycker kampen för det palestinska folket och deras
rätt till frihet och självständighet, återvändande till deras hemland och försvar av detsamma,
eftersom det är fädernas och förfärarnas hemland.
(”Nationell utbildning och socialisation,”) årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 18.
Därför bör nationella mål som inkluderar begreppet “återvändande” [till Israel]
uppnås genom blodspillan och självuppoffring. Följande dikt, “Det generösa landet” av Hamid
Mahmoud, är tryckt under en bild av Jerusalem, både östra och
västra. Israeler är nämnda i dikten som utlänningar eller främlingar (ghuraba)
och deras närvaro sedan årtusende i det heliga landet förbigås.

Vi sjunger och minns:
Det generösa landet
Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att genomsyra detta generösa land
Och kommer att eliminera usurper från mitt land och kommer att utplåna
resten av dessa utlänningar.
O, Al-Aqsa och Harams land, o riddares vagga, så generöst tålmodig,
ha tålamod, tålamod tills segern är vår, gryningen kommer ur förtrycket.
(”Vårt vackra språk,”) årsk 3, vol. 2, 2016-17, sid 64.
Barn förväntas bli martyrer;
Med andra ord att bli dödad i konflikter med säkerhetsstyrkor. Följande illustration visar barn i
klassrummet som tittar på sin väns skrivbord med skylten: “Martyren.”

Att bli dödad i konflikter blir en del av läroplanen.


(”Nationell utbildning och socialisation,”) årskurs 4, Vol. 1, 2016-17, sid. 59.
Offer och martyrskap, eller självmordsattacker, lärs inte abstrakt, utan lärs direkt relaterat till
faktiska konflikter. Eleverna är medvetna om att de ska följa i martyrernas fotspår
(shuhada) och de som dött före dem. Det följande exemplet hanterar detta problem som lärs ut i
en mattexamen i klass 4. [N.B. De Nya läroplanen återinförde begravningsbilder förutom mellan
2001-09]


Antalet martyrer från första intifadan under 1987-93 uppgick till 2026
martyrer och antalet martyrer vid Al-Aqsa martyriernas intifada under året
2000 uppgick till 5 050 martyrer medan antalet skadade nådde 49 760.
Hur många martyrer dog i de två intifadorna?
[Denna matematiska fråga innehåller ett fotografi av en begravningsprocession med
kistor täckta med den palestinska flaggan.]
Från ”Matematik”, årsk 4, vol. 1, 2016-17, sid. 35.
Antalet martyrer från första intifada är två tusen tjugosex martyrer.
(Matematik), årskurs 3, Vol 1, 2016 – 17. Sid 11


Antalet palestinska martyrer under aggression på
Gazaremsan år 2014 uppgick till 2.139.
* Skriv antal martyrer med bokstäver; Läs sedan ordet/antalet.
* Skriv ett tal som är en större än det antalet.
* Skriv ett tal som är en mindre än det antal.
(Matematik,) årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 19.
Respekt för myndigheter och omsorg av “andra” lokalt
Det är en del av skapandet av en nationell identitet och har att göra med att bygga ett normalt
samhälle, som inkluderar barn som följer dess regerings anvisningar och tillhandahåller tjänster till
dess medborgare.
I följande bild beskrivs ett besök i djurparken, där de studerande uppmanas att
följ anvisningar från en tjänsteman i uniform och andra vuxna:


Vårt vackra land, årskurs 1, Vol. 1, 2016–17, p. 74.
Nationalism ingjuten via folklore
Läroböckerna för de lägre klasserna utnyttjar lokala traditioner och folklore och
associera dem med sin nationella identitet. I följande bild tagen från
kapitlet om ett bybröllop och kan man se byns dansgrupp dansa dabkeh. Dabkeh
är en gammal och populär folkdans över hela regionen och vida omkring. Precis som med
traditioner som används på liknande sätt på andra ställen, används sådana traditioner för att
stärka en nationell sak och ge den en kulturell ram. På bilden kan man också se flaggan och den
svarta och vita fisknätsmönstrade keffiyeh, som blev Arafats symbol, liksom Fatahrörelsens och
slutligen palestinska nationalismens.


Vårt vackra språk, årskurs 4, vol. 2, 2016-17, sid. 5.


Vi svarar muntligt: Var hålls bröllopet i den palestinska byn?
[Svar: På torget.]
Vårt vackra språk, årskurs 4, vol. 2, 2016-17, sid. 7.
I en annan lärobok för fjärde klassen är keffiyeh direkt associerad med den nationella kampen.
Återigen är det kläder som finns över Levanten, den arabiska världen och även utanför som är
betraktade som typiskt palestinska


Jag lärde mig: Sålunda använder den palestinske mannen kläder som består av
lösa byxor [serwal], en långrock [kumbaz], rep runt huvudet [aqal], huvudduk [hattah] och keffiyeh.
Nationell utbildning och civilisation, årskurs 4, Vol. 2, 2016-17, sid. 16.
Läroplanen uppmuntrar också till att olika drömarketyper uppfylls för att stärka palestinsk nationell
identitet. Följande bild beskriver drömmen hos en palestinsk pojke, Firas, som vill leda ett uppdrag
till månen. Hans mamma lovar honom att genom beslutsamhet och uthållighet kan den drömmen
uppnås.


Vårt vackra språk, årskurs 4, vol. 2, 2016-17, sid. 65.
Enstatsvisionen
Läroplanen förutser ett stort Palestina med Jerusalem (inte östra Jerusalem), som dess
centrum. Det finns inget utrymme för judar eller israeler i den framtida huvudstaden i
Palestina:
Jerusalem är en palestinsk stad och huvudstad i staten Palestina.
Den palestinska flaggan hissas på stadsmurarna efter befrielsen från
israelisk ockupation, om gud vill


National Education and Socialization, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 26.
De heliga platser i Jerusalem inkluderar inte något judiskt.
En liknande viktig sak att uppmärksamma är att den ursprungliga palestinska läroplanen inte
omfattar judiska platser, platser som Rachel’s Grav, som senare också politiskt avvisas. Som
ett exempel visar följande karta den gamla staden i Jerusalem, som inkluderar de judiska
kvarteren men som inte längre har någon referens till Klagomuren, judendomens heligaste
plats och som togs bort från läroplanen i början av 2000-talet.


Nationell utbildning, årskurs 3, vol.1, 2002, sid 42 (Borttagen ut läroplan)
Å andra sidan, har ett frimärke med bortraderad hebreisk text, från den brittiska
mandatperioden tagits bort från läroplan.
Nationell Utbildning, Årskurs 2, Vol. 1, 2014, Omslagssida och sid. 7.
[N.B. borttagen från läroplanen.]
Fortfarande förnekas den judiska närvaron
De heliga platserna i Jerusalem:
Al-Aqsa-moskén, Klippmoskén
Heliga gravens kyrka.
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 26-7.
Jerusalem är felaktigt beskrivet som etablerat av “våra arabiska förfäder.”
Även om dessa araber inte definieras som palestinier, definieras staden som en “arabisk”
stad “och det finns uppenbart inte längre någon hänvisning till kanaaniterna som förfäder.
-Jerusalem är en arabisk stad byggd av våra arabiska förfäder tusentals år sedan.
Den är helig för muslimer och kristna.
Nationell utbildning and socialisering, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 28.
-Det är vår plikt att skydda Jerusalem, bevara den och dess heliga
platser, att be för henne och att stärka dess folks ställning tills
vi befriar den från ockupationen.
Nationell utbildning and socialisering, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 30.
En viktig del av nationalismen som presenteras för små barn inkluderar havet
och apelsinerna som är karakteristiska för den israeliska kusten och Gaza.


Vårt vackra språk, årskurs 1, vol. 2, 2016-17, sid. 131.
Uppgiften är att ange namnen på palestinska städer med utsikt över
Medelhavet med fokus på Acre, Haifa, Jaffa och Gaza. [Inte en översättning,
Men parafraserade -EP]
Nationell och livsutbildning, lärarhandledning, årskurs 2, vol. 1, PA 2016-
17,sid. 99.
Följande målning och historia kombinerar kritik av säkerhetsbarriären med en
längtan efter det israeliska territoriet, betraktat som palestinskt:


Vi reflekterar över bilden och diskuterar.
Ovanstående bild är en del av ett kapitel om den utbredda och populära Anemone
Coronaria/ annemonen som blommor i regionen. Bilden följs av en berättelse, “Annemonen”
Den berättar om en liten flicka, Layla, som leker bland anemonblommorna och jagar
färgglada fjärilar – tills hon kolliderar med säkerhetsbarriären/muren.
Hon fortsätter springa tills hon kommer fram till betongväggen; Hon stannar och
blir ledsen. Hon vet inte vad hon skulle göra härnäst. Hon ser en anemon, ensam
nere vid väggen. Hon går till fjärilarna och frågade: “Varför är hon
ensam här”? Den blå fjärilen svarar: “Eftersom muren skiljer henne från hennes
systrar.”
Layla flyger sedan med fjärilarna över barriären och njuter tillsammans med de vackra
vännerna [på den israeliska sidan].
Den röda fjärilen: “Detta är Marj Ibn Amer [israeliska dalen].”
Layla: “Och vad heter det där berget”?
Den vita fjärilen: “Dess namn är Carmel, och det ligger vid staden Haifa.”
Historien slutar med att fjärilarna följer med Layla till hennes hem. När hon tackar
dem, säger hon:
“Det är oundvikligt, vi kommer att återvända”!
Vårt vackra språk, årskurs 4, vol. 1, 2016-17, sid. 32-35.
Medan Layla drömmer om återkomsten till Palestina / Israel, är i följande dikt av
Ibrahim Ali, två unga medlemmar i Fatah, lejonungen och blomsterflickan redo att attackera.
Den följande illustrationen visar de två, i uniform, mot bakgrunden av en blodbesudlad väg
som leder till Jerusalem. De kommer överens om att erövra Haifa, Jaffa och Jerusalem.


Jag är en lejonunge, jag är en blomma / vi gav våra själar till revolutionen
Vår far och morföräldrar byggde husen till oss i vårt fria land
Jag är en lejonunge, jag är en blomma / vi bar revolutionens flamma
till Haifa, till Jaffa / till Al-Aqsa / till Klippmoskén i Jerusalem.
Vårt vackra språk, årskurs 2, vol. 1, 2016-17, sid. 42.


Vi reflekterar över bilden och diskuterar.
Staden Jaffa
“Jag är Jaffa; Jag är pärlan vid havet; Jag är en palestinsk stad. Dina tidiga
arabiska förfäder byggde mig för sex tusen år sedan på Medelhavskusten. ”
Bland frågorna: 2. “När byggde araberna staden Jaffa”?

Vårt vackra språk, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 104, 106-7.
Det finns en sång om fågeln som vill besöka Palestina, besöka platser som Safed,
Tiberias, Acre, Haifa, Jaffa och Ramle [allt i israelisk ägo].
Texterna innehåller även spel med namn på palestinska städer som Acre och Jaffa,
allt delar av Israel.
Det finns en berättelse om en pojke som tar hand om en fågel och håller den i en
bur. Hans mamma påminner honom om att hans farbror hålls fången. Frågan är:
“Vem påminner dig om fågelns historia “? Notera dessutom: ” Svar godkänns om
det i elevens berättelser ingår beskrivning om fångenskap. ”
Nationell och livsutbildning, lärarhandledning, årskurs 1, vol. 1, PA 2016-
17, sid. 71-2.
Dikten “Peace on Our Hills / Fred” presenteras mot bakgrunden av en karta som
representerar det statliga palestinska hemlandet. Dikten innehåller uttryck som, “Fred för
mitt kära hemland” och “Vi älskar dig mitt kära hemland”


Vårt vackra språk, årskurs 2, Vol. 1, 2016 – 17, sid 12


En turistkarta över Palestina
Nationell utbildning and socialisering, årskurs 3, Vol 2, 2016 – 17, sid.80


Ovanstående är en politisk karta över Palestina som omfattar hela Israels territorium,
med angränsande arabiska länder; Men Israel är inte avbildat. Uppdraget för
eleven är att titta på kartan och hitta staden Ramallah, sedan hitta fyra andra
städer, norr, söderut, öster och väster om Ramallah. Kartan innehåller många israeliska
städer med arabiska namn, inklusive det intressanta, Tel Aviv vilket
har översättningen: Tal al-Rabi (Mound of Spring).
Matematik, årskurs 1, vol. 1, 2016-17, sid. 143.
Två problem orsakade tydlig kritik inom de palestinska medierna: Det arabiska
namnet som av misstag angavs som Tel Aviv plus det faktum att Ramallah ligger i centrum
av kartan medan Jerusalem, inte ens nämnts i frågorna och är “staden söder
om Ramallah.” Oavsett det felaktiga påståendet att Tel Aviv ursprungligen skulle
ha haft ett arabiskt namn, så är kartan typisk i den meningen att den helt utesluter
allt israeliskt.
En ny karta över “Det arabiska hemlandet” har mycket likhet med den tidigare kartan, men
använder färger för att betona Palestina ännu mer. I båda fallen finns inte Israel,
men den tidigare kartan föreslår att den arabiska nationen sträcker sig över stora områden,
medan den nya kartan fokuserar på palestinierna som separata från resten av araberna,
men fortfarande dock är en del av den arabiska nationen.
För att förstå de ändringar som gjorts i kartorna är det bra att först titta på kartan
Som visas i läroplanen 2014:

Palestina är arabisk-islamskt
Det palestinska folket är en del av den arabisk-islamiska nationen.


Nationell Utbildning, årskurs 2, Vo. 1, 2014, sid. 16.
I läroplanen 2016-17 är titeln igen “Palestina är arabisk-islamiskt”, men den
lektionens mål skiljer mellan arabiskt och islamskt. Eleven ska “veta att
Palestina är en del av det arabiska hemlandet [snarare än nation] “och”. . . att Palestina är
en del av den muslimska världen [igen snarare än nation]. ”


Nationell Utbildning, årskurs 4, Vol. 1, 2016 – 17, sid. 7
Även om detta kan tyckas vara en nyans, skiljer sig begreppen
Palestina , det arabiska och det islamiska åt och blir tydligare när man tittar på följande
grafik, där Palestina har olika färger, inkluderar sin flagga och också visas
separat på andra kartor.
Nationell utbildning and socialisering, årskurs 4, Vol. 1, 2016 – 17, sid 7
Nationell utbildning and socialisering, årskurs 4 Vol. 1, 2016 – 17, sid 5
Efter sjuttio år:
Flyktingproblemet består och fortsätter från generation till generation.
Ett annat område med väsentliga förändringar av den nya läroplanen gäller palestinska
flyktingar. Flyktingfrågan utgör kanske det svåraste hindret för ett avgörande fredsavtal. Genom att
göra frågan till en central del av nästa generations identitet samt insistera på “återvändande” till
Israel / Palestina, signalerar palestinska utbildare att det finns mycket lite utrymme för kompromiss
i denna fråga. Läroplanen rapporterar inte heller om de många palestinier som från andra länder
nu har bosatt sig i områdena och Israel eller de palestinier från olika områden som även har
emigrerat till Israel. Inte heller förklarar de undersökta texterna varför flyktingar har stannade kvar i
lägren sedan den palestinska myndigheten bildades.
En äldre palestinier ger nyckeln till sitt förlorade hem till den yngre generationen.


-Jag ser på bilden … Farfar/morfar talar med sina barnbarn om……
Antalet personer på bilden …
Antalet män är …
Antalet kvinnor är …
Matematik, grad 1, vol. 1, 2016-17, sid. 67.
På den följande bilden och förklaringen, ger en annan äldre palestinier sin nyckel till sitt barnbarn
till sitt dåvarande gamla hem i Palestina:


Sana kom in i sin morfars/farfars rum som han bor i, i flyktinglägret Yarmouk
i Syrien och hittade ett skrin framför honom och hon frågade: “Vad är det här för skrin
morfar/farfar”?
Nationell utbildning and socialisation ,årskurs 4, Vol. 1, 2016-17, sid. 31.
En övning presenteras för att eleverna ska anknyta till orden “flyktingar” och “återvändande”.
Vårt vackra språk, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 29.


-Vi kommer att skriva följande i Naskhs kalligrafisk stil: Flyktingläger i mitt land är bland annat:
Jabalia, Jelazun och al-Bureij [alla delar bokstaven
J / arabiska jim]. Bokstaven j finns i de namnen.
Vårt vackra språk, årskurs 3, vol. 1 2016-17, sid. 50.
År 2012 uppgick antalet invånare i flyktinglägret al-Fari’ah till totalt 7.830 personer.
Matematik, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 13.


Deir Ammar och Aqbat Jabr är [två av] de palestinska flyktinglägren. Befolkningen i Deir Ammar är
2 400 personer, medan befolkningen i Aqbat Jabr är 6436 personer. Svara på följande:
Matematik, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 46.
En atmosfär av hat och grymhet främjas med textens betoning på flyktingar som lever i odrägliga
villkor i lägren.

tionell utbildning och sociali
Aktivitet 3: Vi observerar och drar slutsatser:
Vi drar slutsatser från de svåra förhållandena i de palestinska lägren från de två bilderna ovan. Vi
förtydligar palestinska flyktingars rättigheter.


Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, Vol. 1, 2016-17, sid. 34
En klassrumsaktivitet innefattar att göra smycken med namnen på fyra kända flyktingläger, AlArroub,
Al-Yarmouk, Jenin och Al-Shati, på Västbanken, i Syrien och på Gazaremsan. Sådana
aktiviteter syftar till att uppmärksamma flyktingläger och påminna nästa palestinska generation att
kärnan i deras kamp ligger i Israel, förutom Västbanken och Gaza.
Nationell utbildning och socialisation, årskurs 4, Vol. 1, 2016-17, sid. 38.
Barnen lärs att “återvända” [till Israel / Palestina] är en inneboende del av det palestinska
nationella uppdraget.
Vår nationalsång uttrycker kampen för det palestinska folket och deras
rätt till frihet och självständighet och återvända till sitt hemland och försvara detta, eftersom det är
fädernas och farfädernas hemland.
Nationell utbildning och socialisation, årskurs 3, Vol. 1, 2016-17, sid. 18.
I följande palestinska demografiska data anses Israel som “ockuperat”
territorium “, men inte Västbanken och Gaza. Eleverna blir ombedda att placera
lämpliga demografiska nummer i rutorna i under tabellen.

Följande tabell illustrerar antalet palestinska invånare 2015
enligt det palestinska centret för statistik. Eleven ska placera
lämpligt antal invånare i rutorna under:


Matematik, årskurs 4, vol. 1, 2016-17, sid. 25
Följande karta över Israel, Västbanken och Gaza är alla avbildade som ett enda palestinskt
land med de palestinska grannländena Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten.
Israeliska områden som Galileen och Negev noteras som en del av Palestina,
tillsammans med arabiska namn på israeliska städer som Akka (Akko, Acre), Asqalan (Ashkelon)
och Asdud (Ashdod). Namnen på Tel Aviv och Jaffa togs bort, men några
bokstäver är kvar (tal, ja). Ursprungliga namnet Tel Aviv på denna karta var Tal alRabi ‘
(Vårens kullar). Eftersom Tel Aviv-Jaffa är en ny stad, är det vanliga arabiska namnet Tal Abib.
Namnet raderades mest sannolikt i efterdyningarna av en arg kommentar i några palestinska
medier. Kartan och den pinsamma händelsen som följde publiceringen av PA: s första läroplan,
visar att palestinsk elementära grundskoleelever blir metodiskt nekade någon positiv information
alls om Israel.


Matematik, årskurs 4, Vol. 1, 2016-17. Sid 134.
Den nya naturvetenskapliga boken för fjärde klassare använder väderstudier för att belysa tanken
om ett tänkt arabiskt Palestina. Läroböckerna visar ett snötäckt Jerusalem och beskriver
väderförhållandena i den tänkta palestinska staten, på en karta som bara upptar arabiska städer.


Vetenskap and liv, årskurs 4, vol. 2, 2016-17, sid. 2

Texten innehåller följande: “Jag diskuterar med mina vänner väderförhållandena i
palestinska städer som finns på kartan. ”
Naturvetenskap och liv, årskurs 4, vol. 2, 2016-17, sid. 4.


Från en nationell utbildningsbok täcker en kartövning ett Palestina som inte alls omfattar Israel.
Slutlig aktivitet: Vi ska rita kartan över vårt land med våra kroppar.
Nation och liv, årskurs 2, vol. 1, PA 2016-17, sid. 18.

Bildtexten under bilderna för kursdiskussionsämnet
Från en bok i matematik:
Höjden på det israeliska berget Mount Meron (Jabal al-Jarmaq) ingår iden palestinska läroplan i
matematik:
Jabal al-Jarmaqs höjd är 1208 meter.
Matematik, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 13.
Och en annan matematisk fråga:
Ihab klättrade uppför Jabal al-Jarmaq i Galileen, vars höjd är 1208 meter (det
högsta berget i Palestina), och sedan klättrade han uppför Mount Gerizim i Nablus.
Är det möjligt att beräkna avståndet som Ihab klättrade i de två bergen?
Hur?
Vad föreslår du för att kunna beräkna detta avstånd?
Matematik, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 43.
De forntida palestinierna.
Enligt de palestinska rapporterna som framgår av tidigare läroplaner, är de palestinska
araberna de ursprungliga invånarna i landet Israel/ Palestina. De nya skolböckerna fortsätter med
denna saga, även om palestiniernas kanaaneiska ursprung inte längre är så uppenbar.
Anledningen till detta kan vara relaterat till den islamiska uppfattningen att kanaaneerna utvisades
från det heliga landet på grund av sina synder. En annan nackdel för detta argument är att
historiska israeliter språkligt var kanaaniter (och till en viss
utsträckning kulturellt), (tillsammans med fenicierna, amoriterna, ammoniterna, moabiter och
edomiter). Följande exempel är en bekräftelse på dessa antaganden gällande
anor (vilket utesluter all judisk koppling till Jerusalem).
Nästa stycke, som förekommit i tidigare läroplaner, ingår ej i det nya
Läroplan för årskurs 1-4:
De arabiska kanaaniterna var de första som bosatte sig i Palestina och då härskade olika
nationaliteter och inkräktare bebyggde många platser där ännu idag gamla ruiner återstår. . .
Med erövrandet av Palestina av muslimerna blev det islamiskt och det är det fortfarande. . .
Palestina är fortfarande under israelisk ockupation intill denna dag.
Nationell utbildning, årskurs 4, Vol. 1, 2013, sid. 14. [Borttaget från
läroplanen.]
Medan man tydligen ger upp den kanaanitiska berättelsen insisterar läroplanen fortfarande på att
araber byggde Jerusalem.
Jerusalem är en arabisk stad byggd av våra arabiska förfäder för tusentals år sedan.
Jerusalem är heligt för muslimer och kristna.
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 28.
Det paradoxala “Israel”: Förnekat och demoniserat
Hatutbildningen börjar i första klass:


Bildtexten under bilderna för kursdiskussionsämnet är: “Överbetning”(vänster); och exploatera och
annektera för land byggandet av den rasistiska ”erövringen ” (höger).
Nationell och livsutbildning, årskurs 1, vol. 2, PA 2016-17, sid. 28.
En nationell handbok om hur man undervisar om livet innehåller en konversation där någon är
imponerad av de många tillbedjarna vid Al-Aqsa-moskén på fredager under
den heliga månaden ramadan medan en annan frågar varför bara några tillbedjare är där andra
dagar.
Svaret:-Eftersom de inte kan komma på andra dagar och den israeliska ockupationen
hindrar palestinierna att komma till Jerusalem från byar och städer. . . Ja, det är ockupationen som
kontrollerar vårt tillträde till vår heliga stad.
Nationell utbildning and socialisering, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 29.
Tillbedjan vid Al-Aqsa sändes live via Israels röst tills det blev en plattform för uppvigling. I
läroplanen är alla konflikter runt Al-Aqsa-moskén betraktade som godtyckligt
skapade av israeliska säkerhetsstyrkor.
Detta är dock en ensidig presentation av en känslig situation som kräver ovanliga
säkerhetsåtgärder för att skydda ett stort antal troende. Det finns tydliga problem, både nationellt
och religiöst, som behöver lösas.
Följande bilder visar olika aspekter av anti-palestinska aktiviteter av israeler.
Titeln lyder “Aktivitet 4: Vi uppfattar och drar slutsatser.” Bilderna beskriver
(Medurs från övre vänstra bilden): en israelisk bosättning; En del av en israelisk
kontrollstation; Israeliska soldater som kvarhåller palestinier; Och en del av säkerhetsbarriären,
som vanligtvis är benämd bland palestinierna som den “rasistiska separationsväggen”.


Nationell utbildning och socialisering, årskurs 3, vol 1, 2016 – 17 sid 13
En text på samma sida säger:
Den israeliska ockupationen är den främsta orsaken till vår oförmåga att uppnå fullt oberoende.
Det palestinska folket har rätt att kämpa tills de uppnår en oberoende stat, precis som andra
människor i världen.
Det beslutades att bygga den rasistiska barriären 2002.
Matematik, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 13.
Nioåriga barn lär sig att israeliska säkerhetsstyrkor avsiktligt blockerar ambulanser och äventyrar
liv.


Nationell utbildning och socialisering, årskurs 3, vol. 2, 2016-17, sid. 48.
Äldre barn (10 år) är utsatta för ännu en samling påstådda onda handlingar av israeliska styrkor,
denna gång visas ett barn som är martyr. Förutom att uppmuntra till martyrdom lägger texten inte
bara till polarisering och radikalisering utan IDF presenteras som brottslingar som avsiktligt skadar
palestinska barn. Denna typ av propaganda skadar slutligen eleverna genom att uppmana och
förbereda dessa barn för att i onödan riskera sina liv.


Texten i illustrationerna ovan och under instruerar barn att reflektera över och uttrycka sina
synpunkter på var och en av bilderna och uppmuntrar eleverna att “plocka fram andra
yrkesverksamheter som påverkar barns säkerhet i Palestina. . . .”
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, vol. 1, 2016-17, sid. 59.


Jag lärde mig: Barnen i Palestina får utstå olika former av våld pga
ockupationen, vilket utgör faror för deras liv. Det sker på följande sätt: genom att döda, arrestera
och fängsla barn under långa/många timmar; låsa in dem i sina hem; hindra dem från att komma
säkert till sina skolor eller terrorisera
dem; och genom att rubba tillvaron för dem genom att döda eller arrestera deras släktingar och
förstöra deras hem.
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, Vol. 1, 2016-17, sid. 60.
Jag lärde mig: Vi skyddar vår palestinska miljö och försvarar vårt land från
den zionistiska ockupationen genom att bygga, odla, tillhandahålla vatten och el,
bygga vägar, stödja bönder och delta i nationella aktiviteter för att skydda landet och försvara det
från att bli beslagtaget genom ockupation och
byggandet av bosättningar, vilka strider mot internationell rätt.
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, Vol. 2, 2016-17, sid. 85
Palestinska fångar
Följande är en fråga för samarbete i matematik:
År 2014 uppgick antalet fångar i fängelser till 6.500, medan det 2015 uppgick till
6 800 fångar. Vilket år var antalet fångar störst?
Matematik, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, sid. 17.
En berättelse i texten berättar om en pojke som botade en fågel och höll den i bur. Hans mamma
påminner honom om att hans farbror var fången. Frågorna blir: “Vem påminner dig berättelsen om
fågeln om”?
En notering bredvid frågan: “Godtagbara svar bör inrymma berättelser om fångenskap.
“Nationell och livsutbildning, lärarhandledning, årskurs 1, vol. 1, PA 2016-17, sid. 77.
Demonstration för frigivning av fångar:
Signalerna i texten är “Frihet för fångar “och” vi kommer inte att glömma våra fångar ”
(från det israeliska perspektivet är fångarna antingen dömda terrorister eller på annat sätt
fängslade för våldsamma handlingar.)


Nationell utbildning och socialisering, årskurs 3, vol. 2, 2016 – 17 sid 56.
Presentation av Nakba
Det arabiska nederlaget i Israels krig för oberoende, är inbäddat i det palestinska nationella minnet
som Nakba (katastrofen) och förblir som ett oupplösligt trauma i de palestinska skolböckerna.
Empati och solidaritet med elevernas landsmäns lidande är allt utom naturligt. Denna stora och
mångfacetterade tragedi presenteras dock utan historiskt perspektiv och ignorerar också mycket
lidande som orsakats av palestinierna och deras allierade mot sina judiska grannar. Förutom att
vara ett språngbräda för fientlig infiltrationen i Israel, tjänar denna selektiva och återkommande
presentationen också som en ackumulerad prestation för att så hat och demonisera sin israeliska
granne.
Till exempel använder en mattebok mänsklig tragedi för att träna tal upp till 999. Följande frågor
tjänar till att förstärka den palestinska synvinkeln.


Första lektionen: Tal upp till 999
[Lektionen börjar med ett fotografi av en förfallen byggnad i en av byarna]
1. Antalet förstörda palestinska byar år ett tusen, nio hundra, fyrtio -åtta (1948) är 396 byar.
Var tog medborgarna i dessa byar vägen?
Jag minns en av dessa byar.
[En serie matematiska frågor som roterar kring talet 396 följer]
Matematik, årskurs 3, Vol. 1, 2016-17, sid. 4.
En nationell utbildningshandbok ger en bild av flyktingproblemet. Bland målen bör eleverna “känna
orsaken till förekomsten av palestinska flyktingläger” och bli bekanta med de “svåra livsvillkoren i
lägren.
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, Vol. 1, 2016 – 17, sid 30


Minns ni namnet på den plats där palestinierna samlades efter att de utvisats från sina hem?
Vi beskriver de palestinska flyktingarnas lidande när de försköts.
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, Vol. 1, 2016-17, sid. 30.
Fortsättningen på historien om Sana och hennes farfar:
Farfar: “Vi bodde tryggt i Jaffa, men de zionistiska ockupanterna omringade oss,
och dödade många av oss och trängde undan oss från vårt land.
Så vi lämnade våra hem, bärandes på några få tillhörigheter. Vi gick långa sträckor till fots. ”
Sana: “Vad hände sen”?
Farfar: “Vi kom hit, där tält hade rests för att härbergera oss i hopp om att vi skulle få återvända till
våra hem. Men allteftersom vår väntan fortsatte länge flyttades vi till långa rader med små, trånga
hus med plåttak.
Det kallades “palestinska flyktingläger” och vi är fortfarande kvar i där. ”
Nationell utbildning och socialisering, årskurs 4, Vol 1. 2016 – 17, sid 32
PA: s islam: nationalism och begränsad tolerans
Islamisk utbildning uppmuntrar både tolerans och islamisk överlägsenhet över otrogna (kuffar).
Tempelberget / Haram Al-Sharif tjänar som symbol för palestinsk nationalism. Intressant nog,
bibehålls överlägsenheten hos Hijazi, de heliga platserna (dvs Mecka och Medina) i de grundskole
årskurserna oberoende av ansträngningarna från islamiska och nationalistiska grupper för att öka
betydelsen av Jerusalem, åtminstone över Medina. Som nämnts vid annat tillfälle kan islamiska
överväganden också ha bidragit till det uppenbara borttagandet av det kanaanitiska argumentet
från den nya läroplanen. Om så är fallet kan detta ses som ett positivt steg framåt på vägen för att
förstå att det traditionella erkännandet av den judiska kopplingen till det heliga landet är en
nödvändig förutsättning från islam för en fredlig samexistens.
Tolerans är ett centralt islamiskt värde. I följande text är emellertid kontexten tolerans efter att ha
besegrat sin fiende och erövrade sin mark:


(1): Lägg till en markering (?) bredvid rätt uttryck och ett kryss (X) bredvid det felaktiga. [Det rätta
svaret verkar vara nummer 4.]
1. () Muslimen lönar ondska med ondskan för att han inte accepterar
förnedring.
2. () När den heliga profeten erövrade Mekka, straffade han sitt folk för att de hade fördrivit honom
bort från staden.
3. () Muslimen kränker dem som har behandlat honom illa.
4. () Tolerans bland människor genererar kärlek bland dem.
Mecka, Medina och Jerusalem
Läroplanen betonar inte alltför mycket islam när det gäller Jerusalem.
Argumentet att Jerusalem skulle vara heligare än Medina hittas inte.
Dessa läroböcker använder inte heller islam för att utbilda elever om att denna stad är helig
för judendom, vilket traditionellt dock betonas i islam (och erkäns i andra islamiska läroplaner). Så
här har ett viktigt tillfälle att minska polariseringen slösats bort.


Ka’bah
Islamisk utbildning, årskurs 1, vol. 1, 2016-17, sid. 19.
Följande modell av Ka’bah utgör en del av en enhetlig berättelse om Abraham och hans son,
Ishmael, som bygger Ka’bah och pådriver budskapet att för muslimska nationer så existerar detta
enda centrum.


Slagord inom utbildningen:
Jag är en muslim, och Ka’bah är min qiblah [bönriktning]!
Islamisk utbildning, årskurs 4, vol. 1, 2016-17, sid. 25.
Följande är den första bland tre liknande bilder av heliga platser, inklusive: Mekka,
Medina och Jerusalem.
Ka’bah.


Islamisk utbildning, årskurs 1, vol. 2, 2016-17, sid. 70.
Kvinnor och islam
I allmänhet utbildar den nya läroplanen för årskurs 1-4 till vänlig samexistens mellan mer eller
mindre strängt religiösa muslimer, inklusive kvinnor. Den följande illustrationen åtföljs av en
historia om en äldre kvinna som verkar troende (till höger) och som felaktigt misstänker att en
sekulär ung kvinna snattar godis ur en väska . Den äldre ångrar sig senare, i planet, när hon
upptäcker att väskan faktiskt hörde till den unga kvinnan. Detta exempel lär att det är inte
garanterar att man alltid har rätt och att mänskliga relationer i olika delar av samhället bör baseras
på delade gemensamma värderingar och ärlighet.


Vårt vackra språk, årskurs 4, vol.2,2016 – 17, sid 116.


En illustration till en vers i den heliga koranen (113/4) exponerade några partiska
kvinnomotståndares åsikt och några palestinska kritiker larmades därmed. Versen lyder: “Jag
söker skydd hos gryningens herre. . . . och mot det onda som blåser på knutar. ”
Det sistnämnda anses normalt vara häxor eller trollkarlar. Således presenterar illustrationen
kvinnor som mordiska gamla häxor: knappast lämpligt för årskurs 1.
Partiskhet mot icke-muslimer


Denna illustration representerar en del av den sjunde versen i den första och viktigaste suran i
koranen, al-Fatihahs sura: “den väg de vandrat som du har välsignat med dina gåvor; inte de som
har drabbats av din vrede och inte de som gått vilse ”
”Människorna i elden” verkar vara de som mest framkallar Guds vrede, klassiskt tolkad som
judar, här bränns de levande i helvetet. De “som är vilseledda” tolkas klassiskt
för att vara de kristna. Läroplanen kunde ha valt en av de mer universella och fridfullare
tolkningarna som gör det möjligt att använda suran av alla, när de tre religionerna samlas.

Islamisk utbildning, årskurs 1, vol. 2, 2016-17, sid. 9


Islamisk utbildning, årskurs 1, vol. 1, 2016-17, sid. 85.
Textboken berättar inte historien om elefantfolket som straffades av Gud. Detta lämnas för
diskussion. Denna sura berättar hur dessa människor förstördes på grund av deras komplott mot
Ka’bah. Allah skickade fåglar som släppte stenar av bakad lera på elefanterna och folket. Är detta
lämpligt för förstaklassare?


Illustrationer som visar tortyr genomlidna av profeten och hans anhängare.
Islamisk utbildning, årskurs 3, vol. 2, 2016-17, sid.11
Sid 41
Kristendomen i PA-läroplanen: Judiska rötter ignoreras
Den elementära läroplanen för årskurs 1-4 ignorerar den inbördes kopplingen mellan
de tre stora monoteistiska religionerna. Den ignorerar också den traditionella förståelsen av
de flesta religioner där Israel / Palestina är det historiska judiska hemlandet, med Jerusalem
som centrum, samtidigt som den tjänar som en viktig helig stad för alla tre monoteistiska
religionerna. Detta är särskilt störande när det gäller läroplanens utbildning i den
kristna religionen, eftersom den tron är född i det land som grundades av judar. Å andra
sidan, medan de muslimska texterna innehåller problematiska element när det gäller ickemuslimer,är
förekomsten av kristen utbildning lovvärd, med undantag av förnekande av allt
judiskt.


Kartan till vänster introduceras till årskurs 1 som en aktivitet som syftar till att lokalisera
Jesu födelseort på “Kartan över Palestina.” Dagens politiska gränser visar
nuvarande namn på angränsande arabiska länder, men inte det angränsande Israel. Liknande
uppgift finns till kartan till höger som erbjuder en aktivitet för att kartlägga den helige
familjens flykt från Betlehem till Egypten och återvändandet till Nasaret. Än en gång är Israel
utplånat på “Karta över Palestina” medan dagens Egypten, Jordanien, Syrien och Libanon
finns med.
Utbildning avseende kristendomen ,Årskurs 1, vol. 1, 2016-17, sid. 48, 57.
Diskussionen och bilderna om när Jesus rider in i Jerusalem omgiven av den judiska
bakgrunden eller att lärjungarna firar den sista måltiden som påskfirande. utelämnar all
judiskt hänvisning.


Utbildning avseende kristendomen , Årskurs 1, vol. 2, 2016-17, sid. 23.


Utbildning avseende kristendomen , Årskurs 1, vol. 2, 2016-17, sid. 24.


Lektion 6, palmsöndagen
Utbildnings sammanfattning: Jesus rider in i Jerusalem (al-Quds) och mottas av de
hejaropande folkmassorna som kung.
mål:
1. Eleverna ska berätta på sitt eget språk om när Jesus rider in i Jerusalem.
2. Eleverna ska ta fram uttryck om lycka från den bibliska texten när han hyllas
som kung
3. Eleverna ska fantisera om orsaken till att folkmassan mottog Jesus
på detta sätt.
Utbildning avseende kristendomen , Årskurs 1, vol. 2, 2016-17, sid. 24.
Diskussion: Högre och lägre årskurser
Det är viktigt att sammanfatta de viktigaste punkterna i presentationen av den nya palestinska
läroplan för årskurs 1-4 i ett försök att mer tydligt kunna förstå den riktning som nuvarande
palestinska ledningen att tydliggöra riktningen för den yngre befolkningen.
Läroplanen ger palestinska ungdomar kompetens och kunskaper för att försöka bygga en nationell
identitet som ska möjliggöra att människor samarbetar till nytta för alla inom och utom landet. Men
denna PA-läroplan har också ett konkret mål nämligen att uppmana barnen till våld när behov
uppstår.
Även om den palestinska myndighetens militära makt är relativt svag och förmåga att kontrollera
territoriet fortfarande är begränsad, så är utbildningssystemet och eleverna
kontrollerade av myndigheterna i Ramallah. I Gazaremsan däremot, utövar Hamas våld med den
palestinska regimens goda minne och genom en stadig tillgång till vapen.
Finansieringen från radikala allierade har den palestinska myndigheten behållit i hög grad. Den
palestinska myndigheten måste hålla en hög grad av förnekande för sina handlinga.
Regimens handlingar är beroendet av utländsk finansiering och utländska bidrag från länder som
tror sig vilja arbeta för palestinsk fred.
Läroplanen berättar inte till fullo hur palestinska barn ska tillägna sig det palestinska sättet att
tänka: de utsätts även för källor utanför läroplanen, både inom och utanför skolan. Det är dock
myndigheten som spelar den centrala rollen i denna läroplan genom utformandet av utformningen
och synen på världen där de studerande representerar röster från deras auktoritet.
Både drömmarna och de realistiska förväntningarna från (och för) eleverna måste granskas.
Genom att granska exempel från läroböckerna i övre årskurserna ska vi försöka
svara på två frågor: Vad kan rimligen förväntas nu? Vad kan rimligen förväntas i framtiden? Svar
på dessa och andra frågor kommer förhoppningsvis ge ett mer nyanserat, kognitivt perspektiv på
läroplanens effekt på elevernas vuxenliv.
Det är vårt hopp att en studie av läroplanen ur de yngre och de äldsta elevernas perspektiv
kommer att tydliggöra klarhet i den israeliska palestinska konflikten, dess möjliga framtida riktning
och de vägar vi hoppas fortfarande är öppna för att nå fred.
A. Grundläggande (årskurs 1–4)
De nya läroböckerna för årskurs 1-4, publicerad av den palestinska myndigheten för
läsåret 2016-17 representerar inte en vändpunkt jämfört med tidigare år. Det övergripande
intrycket kvarstår: Beslutsamhet att bygga en nation; Att stärka palestinsk identitet genom att
fokusera på en fiende: Israel; Och att fortsätta med den oändliga kampen för att ta kontrollen över
det av historiskt Palestina som britterna lämnade från 1922-48.
I denna läroplan ska nationella institutioner och myndigheter respekteras.
Islam används inte som ett radikalt politiskt verktyg i denna åldersgrupp;
utbildning i kristendomen ingår i läroplanen (trots en del negativt om icke-muslimer).
Judendomen är helt enkelt ignorerad. Traditionella könsroller upprätthålls men
tjejer och killar är inte segregerade, och slöja accepteras men uppmuntras inte specifikt. Utbildning
är dock inte sekulär och islam är centrum i en palestinsk identitet och betonas intensivt. Centra
som Mekka och Medina är obestridbara, liksom att Al-Aqsas religiösa roll också betonas, och
ihopkopplad till nationell entusiasm. Likväl kommer blod, inklusive från barn, oundvikligen krävas i
ett försök att underbygga läroplanens grundläggande lära om den
palestinska staten.
De mest oroande aspekterna i denna läroplan omfattar PA / PLO / Fatahs inställning till
myndigheter för dessa sex till tio år gamla barnen som anses vara förbrukningsbara; liksom
indoktrinering av dessa ungdomar till tanken att hela Israel hör till Palestina och alla israeler är
onda. Det centrala i denna läroplan för palestinska barn är att Israel inte borde finnas där,
eftersom israelerna är invaderande brottslingar utan mänsklighet alls. Det finns inga alternativ alls;
Det är svårt att föreställa sig ett scenario som inte leder till våld.
Läroplanen i dess nuvarande upprepning erbjuder inga riktiga val alls; Det är svårt att föreställa sig
ett scenario som inte leder till våld. Det enda andra alternativet för positiv förändring skulle vara ett
stort skifte i läroplanens riktning och de attityder som skapade det.
Från en lärarhandledning för tredje årskursen:
Denna bok syftar till att bygga upp ett nationellt värdesystem och stärka detta hos den yngre
generationens elever, för att kunna följa med förändringar på de politiska, ekonomiska, sociala,
kulturella och tekniska arenorna och möta olika utmaningar som påtvingats på grund av
ockupationen av vår mark. . . [Kursiv Lagt till].
Nationell och livsutbildning, lärarhandledning, årskurs 3, vol. 1, 2016-17, förord.
Frågan är: Hur kan ett sju eller åtta år gammalt barn förväntas relatera till ockupation? Svaret från
läroplanen är att visa barnmartyrer och bilder av fientliga och krigiska styrkor. De som dödas eller
fängslas genom våld, vördas i utbildningssystemet i läroplanen och i andra media (t.ex. sociala
medier). Utan tvekan stöder läroplanen också fredliga nationalistiska handlingar som samlingar,
demonstrationer eller genom att hissa flaggan: “Vi kommer att försvara landet med kärlek och
generositet.” Men att ge och vara generös är bara en del av vad barn lärs.
Och vilken typ av skolundervisning kan påverka barn att bli “martyrer” som är redo att exploderas?
Budskap som: “Krigare, krigare, krigare”; “Min vulkans hämnd”; “Jag längtar att ge mitt blod för
mitt land”; “Med vindens storm och vapenens eld “; “Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att
mätta landet”; “Vi gav våra själar till revolutionen. ”
Och det finns de skrämmande frågeställningarna att beräkna döda och sårade i matematik:
Antalet martyrer från första intifadan under 1987-93 uppgick till 2026
martyrer; Antalet martyrervid Al-Aqsa martyrernas intifada under år
2000 uppgick till 5 050 martyrer; Antalet skadade blev 49.760 personer.
Hur många martyrer dog i de två intifadorna?
Matematik årskurs 4, Vol.1, 2016 – 17, sid 35
Man kan göra andra val att användas i matematik, som äpplen och apelsiner; Men medan den ene
som utbildar barn lär dem att göra fruktsallad, lär den andre läraren dem att det är acceptabelt att
dö som martyrer.
I läroplan på grundläggande nivå betyder Palestina hela Israel, vars nuvarande befolkning
samtidigt är både demoniserad och förnekad sin existens. Lärare uppmuntras att betona
palestinska städer vid Medelhavet med en fokus på platser i Israel som Acre, Haifa och Jaffa. En
tjej i en saga flyger över (Israels) Jesreel dalen och tittar på berget Karmel. En pojke, i en
mattebok, klättrar 1208 meter på (Israels) Mount Meron. Tel Aviv finns inte på kartorna, utan
beskrivs som Jaffa: “Jag är Jaffa; Jag är pärlan vid havet; Jag är en palestinsk stad. ”
Från det tydliga perspektivet och avsikten med läroplanen, kommer det palestinska
flyktingproblemet troligen inte att förändras på länge. Läroplanen har symboler med nycklar och
titelerar till förfäders hem i Israel. Flyktinglägren som avbildas är en del av livet och det palestinska
folket lider och lägger således grunden för den systematiska demoniseringen på Israel. Lösningen
på det här problemet är enkel: det kan bara lösas genom att tillåta det palestinska folket att
“återvända till sitt hemland och försvara det, eftersom det är fädernas och förfädernas hemland.
“Israel definieras som de ”territorier som ockuperades år 1948”, där 1,470,000 palestinier nu lever.
Denna nyaste PA-läroplan strider mot alla principer i UNESCO s standarden för
Fred och tolerans (se Metodik, s. 54), och hat mot Israel och paradoxen av förnekelse och
demonisering fortsätter.
Det finns ingen beskrivning alls om de andra (dvs judiska folket). Det är tydligt i denna läroplan, att
snarare att underlätta empati för den andre så drivs eleverna i totalt motsatt riktning. Utan empati
för sina grannar och deras historia, och genom att förneka deras existens, är det omöjligt att
samarbeta, ställa frågor relaterade till deras ursprung, hur de leker, ber, äter eller arbetar.
Med hänsyn till UNESCO-standarden innehåller kursplanerna endast objektiv information, PAläroplanen
fallerar alltså på grundläggande nivå. På lektioner lär sig dessa unga studerande och
får se bilder enbart av judar som dödar palestinska barn och blockerar ambulanser och förstör
hem och byar och bygger olagliga bosättningar. Förtjänar Palestinska barn inte heller att få veta
något om den stora majoriteten av israeler som växt upp i muslimska och arabiska länder eller att
de som är porträtterade i deras kristna läromedel och som välkomnade Jesus till Jerusalem
egentligen var judar?
Utan att förstå och ha empati för judar som en liten minoritet och sakna kunskap om deras
historiska samhörighet med detta land Israel/ Palestina, hur kan unga palestinska barns hjärtan
öppnas, få kunskap om och förstå andra?
Läroplanen förstärker gång på gång logiska grunden att strid mot en jude automatiskt är ett försvar
för ens eget hem, person eller by eftersom judar egentligen inte har rätt att existera.
I förhållande till islam är den nya läroplanen för årskurs 1-4 inte öppet radikal; men detta är inte
heller problemfritt. Att jämföra den med västs utbildningssystem är inte möjlig ty denna läroplan är
mycket inriktad på religionen. I muslimska nationer är islam i allmänhet auktoritet under
myndigheten. I dessa grundskolors läroböcker är nationalistiskt islam begränsad och fokuserar
mest på Klippmoskén som dess vagga (som också fungerar som en nationalistisk symbol). Att
Saudiarabien fortfarande har företräde i islamisk utbildning, visas i böckerna som viktiga och
positiva också här. Islamistiska grupper försöker ofta att blåsa upp betydelsen av Al-Aqsa även
utanför dess redan stora betydelse. Ett annat element som kan vara kopplat till islam är det verkar
vara ett tecken på att de har övergett den kanaanitiska ursprungsberättelsen. Vi hittade inget
exempel på detta i de nya läroböckerna och det kan tolkas som en viss positiv utveckling.
De muslimska utbildningshandledningarna är emellertid problematiska när det gäller kvinnoravbildade
som häxor (liksom icke-muslimer som presenteras antas hamna i helvete).
Mer uppmärksamhet på mellanstadiet, särskilt gällande den judiska tron, skulle kunna bidra till
fred och försoning bland gudsälskande människor över hela världen. Även att sekulära böcker i
läroplanen skulle acceptera både religiösa och mindre religiösa män och kvinnor som partner i
samhället.
B. De högsta klasserna (årskurs 11–12)
Som framgår av vår delårsrapport från maj 2016, återspeglar den palestinska läroplanen
en politik för “nej till förhandlingar, ja till våld och internationell påtryckning”.
Det framgår av ovanstående diskussion om den nya läroplanen för årskurs 1-4, att
läroböcker för småbarn utarbetats med antagandet att våld kan och kommer att uppstå.
Faktum är att våra resultat överensstämmer med “existensen av en omfattande palestinsk strategi
antagen vid sjätte Fatahkonferensen 2009, som bygger på en kombination av ensidiga
diplomatiska avtal och kampanjer på den internationella arenan och “populärt motstånd”.
Förekomsten av en sådan strategi framgår också vid läsandet av läromedel avsedda för årskurs
11-12. I denna grupp är presentationen av konflikten med judar mer utvecklad och vädjar till
elevernas högre kognitiva förmåga. Israel och judar kan inte förnekas helt eftersom eleverna
förväntas känna till grundläggande fakta i sin historia. Tyvärr är viktiga faktorer, som är relaterade
till konflikten, snedvridna eller ignorerade. Ändå förklaras palestinsk historia och strategi på ett mer
systematiskt sätt, och detta inkluderar omkopplingen från en process baserad på
fredsförhandlingar till en världsbild baserad på våld plus internationellt tryck.
Antagandet i läroplanen är, att läroplanen beskriver Palestina som en oberoende nation, och är
“en av de mest betydelsefulla frågorna på den internationella agendan” och inte en ömsesidig
förpliktigande fråga som ska fattas mellan de två sidorna. Vi har visat det för att förklara de
misslyckade PA-försöken att uppnå status som medlem i FN i 2011, ty de palestinska
skolböckerna poängterar “överföringen av den palestinska frågan från en process som styrts av
Israel, via bilaterala förhandlingar, till en nu internationell fråga. “Detta ensidigt flyttande av
flyktingar skulle ge palestinierna medborgarskap även till palestinier från hela världen, ge dem
automatiskt rätt att återvända till sitt “hemland” och därmed sätta internationellt tryck på Israel.
Med avseende på Osloavtalet informerar texten inte om att förhandlingar är en del av
överenskommelserna, ej heller Yasser Arafats åtagande att “PLO skall fördöma användning av
terrorism och andra våldshandlingar” och att “alla återstående problem relaterade till permanent
status skall lösas genom förhandlingar,” utan i böckerna beskylls Israel – och de betonar
förhandlingar med hopplöshet (vilket tidigare ledde till Al-Aqsa Intifadan och sedermera därefter
vad vi nu sett hända med unga som gripit till vapen.)
I läroböckerna förklaras att intifada utbröt på grund av “dödläget i förhandlingarna”, Israels
ansträngning att införa en lösning i Camp David; Och “situationen med förtvivlan och frustrationen
upplevd av det palestinska folket som betvivlar fredsprocessens nytta att underteckna för att
uppnå nationellt oberoende, avskaffande av bosättningarna och
Flyktingarnas återkomst “.
Texter fortsätter att lovaprisa den extremt våldsamma Al Aqsa Intifada och deltagarnas
hjältemodell.
Ur det perspektivet, som den palestinska kampens historia är beskriven i palestinska läroböcker
för de högre årskurserna, visas den judiska sidan systematiskt som en negativ kraft som syftar till
att ta Palestina från palestinierna.
Zionism uppträdde under andra hälften av artonhundratalet och är en rasistisk politisk rörelse.
Dess tillblivelse synkroniseras med den modern europeiska kolonialrörelse, eftersom den faktiskt
utgör en integrerad del av den globala kolonialism.
Modern jämförande samtidshistoria, årskurs 10, 2014, p. 51.
Från ett annat perspektiv är palestinierna permanent engagerade i en kamp som innebär väpnad
konflikt, diplomatiskt tryck och vissa förhandlingar (mestadels avslag på initiativ som de anser vara
skadliga för dem). Följande är ett lärobokscitat från det avgörande mötet i juni 1974 från det
palestinska nationalla rådet (PNC):
Det palestinska nationella rådet (PNC). . . Initierade det infasade politiska
programmet, som inkluderade: inrättandet av en oberoende stridande nationell palestinsk
myndighet i varje del av det palestinskt land som kommer att bli befriat. . . Varje befriande
steg/vilja är en länk i PLO: s strategi för inrättandet av den demokratiska Palestinska staten.
Modern och jämförande historia i Palestina, årskurs 11, 2011, (Part 2) p. 63
I läroböckerna ingår inte artikel 8 i det programmet, även känt som PLO: s TenPoint Program. När
det väl är upprättat, kommer den palestinska nationella myndigheten att sträva efter att uppnå ett
förbund med konfrontationsländerna, med målet att slutföra befrielsen av alla palestinska
territorier, och som ett steg längs vägen till en omfattande arabiska enhet.
Istället beskriver läroplanen för årskurs 11-12 den aktuella fasen med islamiska villkor, som en
kamp fram till uppståndelsens dag.


Levantens folk i allmänhet och i synnerhet Palestinas är i en statav ”ribat” tills uppståndelsens
dag. . Om du undersöker historien om Palestina, kommer du att upptäcka att det här viktiga slaget
ägde rum på palestinsk jord. Dess invånare är i ständig kamp mot sina fiender. . . Slaget vid
Yarmouk var det avgörande slaget mot romarna; Och slaget vid Hittin (norra Israel) var en
avgörande seger mot korsfararna och slaget vid Ain Jalut (Gallileen) avgjorde kampen mot
mongolerna.
(Ribât betyder att man stannar kvar vid fronten för att beskydda de islamiska länderna och dess
ingångar. Att man skyddar dessa platser mot de otrogna.)
Islamisk utbildning, årskurs 12, 2014, sid. 86–87.
De religiösa läroböckerna för de högre årskurserna inkluderar följande traditioner
till uppståndelsens dag, och skickar ut ett budskap om folkmord:


”Kampen mot judarna och segern över dem: Budbäraren [Muhammad]
har tillkännagivit [den goda nyheten om] slutet på judarnas förtryck i
detta heliga land och att korruption därmed upphört i och med det
[Det berättas] av Abu Hurayrah [en av Muhammads kompanjoner] att profeten sade: “Tidens slut
kommer inte att äga rum förrän muslimerna slåss mot judarna och dödar dem. Om en jude
gömmer sig bakom en sten eller ett träd, kommer berget eller trädet då att säga: ‘O Muslim, o
Guds tjänare, det finns en jude bakom mig, så kom och döda honom, förutom saltbusken
(Gharqad), eftersom det är ett av judarnas träd. ”
Tro (shariastudier), 2003, sid. 94.
Slutsatser
A: En uppriktig analys av de nya PA-skolböckerna för årskurs 1-4 visar på en
ytterligare radikalisering av den palestinska nationella identiteten. Denna läroplan ligger nu till
grund för att utbilda palestinska barn på grundläggande nivå genom att aktivt delta i konflikt. Barn
förbereds mentalt att agera i handling och offra sina liv när nödvändighet uppstår; De växer upp
med insikten att kämpa mot Israel antingen från nuvarande status quo eller från en föreställd
framtida palestinsk stat. Detta är en språngbräda för anti-israeliska aktiviteter.
B: En titt på PA: s läroböcker för de högre klasserna visar ett engagemang för
PLOs tillvägagångssätt som kombinerar diplomati och våld med ett åtagande att fullt ut befria
Palestina.
Slutsatsen och rekommendationen som skall dras av detta resultat är brådskande.
De som trodde att en fortsättning av status quo och att samtidigt fokusera på ekonomiska problem
som den minst skadliga vägen, ser nu att det lämpligt att ompröva detta.
PA:s utbildningssystem har skapat en palestinsk nationalism som är
oförenlig med Israels existens. Denna trend måste man omedelbart backa från.
En annan slutsats är att palestiniernas paradigm är felaktigt och förödande för deras
Område. Den bidrar varken till en förståelse för de historiska krafterna bakom den här konflikten
eller ger empati och uppskattning för båda parters lidande.
Metodik
I likhet med tidigare rapporter gjordes en analys av innehållet i IMPACT-se:s uppdaterade rapport
för den palestinska myndighetens läroböcker 2017. Denna undersökning granskade innehållet i
läroböckerna enligt följande kriterier, vilket är en nedbantad version av
UNESCO: s standard för fred och tolerans i skolundervisning:
1. RESPEKT: Läroplanen skall främja tolerans, förståelse och respekt för “övrigas” kultur,
prestationer, värderingar och sätt att leva.
2. INDIVIDUELLT mot ÖVRIGA: Läroplanen ska främja personlig anknytning till “övriga” som
individer, dess önskan att vara bekant, älskad och uppskattad.
3. NEJ till HAT: Läroplanen bör vara fri från formuleringar, bildspråk och ideologier som sannolikt
skapar fördomar, missuppfattningar, stereotyper, missförstånd, misstroende, rashat, religiöst
hyckleri och nationellt hat, liksom någon annan form av hat eller förakt för andra grupper eller folk .
4. FÖRMEDLA FRED: Läroplanen ska utveckla förmågor för icke-våldsam konfliktlösning och
främja fred.
5. ÖVRIG INFORMATION: Utbildningsmaterial (läroböcker, arbetsböcker, Lärarhandböcker,
kartor, illustrationer, hjälpmedel) bör vara aktuella, korrekta, fullständiga, balanserade och
obefogade och använda samma standarder för att främja ömsesidig kunskap och förståelse
mellan olika folk.
6.KÖN: Läroplanen ska främja jämlikhet och ömsesidig respekt mellan
Kvinnor och män. Det bör avstå från stereotypa könsroller.
7. VÄLSTÅND OCH SAMARBETE: Läroplanen ska utbilda för ett gott och hållbart ekonomiskt
beteende och bevarande av miljön för kommande generationer. Det bör uppmuntra regionalt och
lokalt samarbete i den meningen.